חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים

מטרת חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים נתן לשר הפנים שיקול דעת להחליט אם סוג עסק מסוים צריך להיות מחויב בהוצאת רישיון, כך יוכלו הרשויות לוודא שאין בו סכנה לציבור לפני שיפתח את שעריו.

במדינת ישראל זוהי זכות בסיסית של כל אחד לעסוק בכל משלח-יד כאמור בחוק-יסוד: חופש העיסוק. יחד עם זאת, זכות זו (כמו זכויות אחרות) כפופה להגבלות שנקבעות בחוק.

אחת ההגבלות נובעת מתוך חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968. שם קבע המחוקק שכדי לשמור על מטרות חשובות כגון: שלום הציבור, בטיחות הציבור, מניעת מטרדים ובריאות הציבור עסקים מסוימים יהיו מחויבים להוציא רישיון כדי שיוכלו לפעול.

כעקרון הוצאת רישיון עסק אמור להיות תהליך מהיר ופשוט מול הרשות המקומית. אך עודף חקיקה, גורמים מאשרים ובירוקרטיה הביאו לתופעה קשה של עיכוב בזמנים, השאת עלויות, חוסר ודאות והערמת קשיים.

בשנים האחרונות נעשו ניסיונות לרפורמה בתחום כדי לשנות את המצב אך ברוב המקרים השינויים שנעשו בדין טרם הניבו תוצאות. לכן נוצר ביקוש בשוק לחברות שיודעות כיצד לייעל את ההליך, למלא את המסמכים הרבים שצריך להגיש לרשות, להכין את החומרים המקצועיים ביותר (למשל – מפה מצבית או תכנית עסק) ובאיזו שפה לדבר עם כל אחד מהפקידים בשרשרת הארוכה שעוברת הבקשה לרישיון עסק שלך.

עם השנים משרדנו התוודע לחברות רבות שעוסקות בהוצאת רישיונות עסק ובחרנו לעבוד רק מול הטובים ביותר. ככל שיש לך צורך בשירותי ליווי להוצאת רישיון ניתן ליצור עמנו קשר ואנחנו נפנה אותך לספק מומלץ על ידינו.

מיהם הגורמים המאשרים?

הוצאת רישיון עסק נדרשת כדי לשמור על האינטרס הציבורי, וקבלתה מותנית באישורם של הגורמים המאשרים הרלוונטיים לכל סוג עסק.

לשש מתוך שבע המטרות הציבוריות בחוק מונו שרים שיהיו אחראיים על שמירתן. בפרקטיקה תורגמה אחריות זו למשרד או לגוף הציבורי אשר אחראיים על ההסדרה החקיקתית, מתן האישורים והפיקוח כלפי העסקים שכפופים להם בצו:

(1) איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – המשרד להגנת הסביבה.

(2) מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות – משטרת ישראל.

(3) בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו – משרד הרווחה והבטחון החברתי.

(4) מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות – משרד החקלאות.

(5) בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים – משרד הבריאות.

(6) קיום תכליות דיני התכנון והבנייה – למטרה זו לא מונה שר. בפרקטיקה בקשות לרישיונות עסק מועברות לאישור מנהל הנדסה/הוועדה המקומית/מרחבית לתו"ב.

(7) קיום הדינים הנוגעים לכבאות – השר לבטחון פנים באמצעות רשות כבאות והצלה בישראל.

חשוב לדעת! לרוב הגורמים המאשרים ישנה סמכות להתקין תקנות רישוי עסקים ספציפיות לשמירה על המטרה עליה הם אחראים. למשל, ישנן מספר תקנות רישוי עסקים לתנאים תברואתיים לעסקים כגון בתי אוכל, בריכות שחייה ותחנות דלק. כל אחת מתקנות רישוי העסקים מגבשת תנאים שיידרשו מעסק כדי שיפעל באופן חוקי.

בנוסף, לחלק מהמשרדים ישנם נהלים ספציפיים אשר גם הם עלולים להשפיע על תנאי רישיון העסק. למשל, משרד הבריאות פרסם הנחיות לטיפול ותחזוקה של מכונות קרח בבתי אוכל.

גופי רישוי עירוניים

בנוסף לגורמים המאשרים, רשות הרישוי מעבירה את הבקשה לרישיון עסק גם למספר גורמים פנימיים בתוכה: תברואן הרשות, יחידה לאיכות הסביבה ברשות (ככל שישנה), אגף התברואה בכל הנוגע לסידורי אשפה ומחזור, מדור מבנים מסוכנים (אם העסק נמצא במבנה שהוגדר מסוכן), אגף התנועה בעירייה, מורשה נגישות עירוני באגף רישוי עסקים ותאגיד המים העירוני.

כמו כן, ככל שהרשות המקומית נמצאת בקשר או בהסכם עם איגוד ערים בתחום רלוונטי יתכן שתעביר את הבקשה לרישיון לקבלת חוות דעתו. למשל איגודי ערים לאיכות הסביבה כגון: שרון-כרמל, גליל מערבי, אשדוד-חבל יבנה וכיו"ב.

כדאי לדעת: לא לכל איגוד ישנה סמכות לקבוע תנאים לרישיון העסק. ככל שהאיגוד אינו בגדר ממליץ בלבד ואין לו סמכות רלוונטית הרי שמדובר בתנאים לא-חוקיים וניתן לשקול נקיטת הליך משפטי של השגה או עתירה.

משרדי ממשלה נוספים

עבור עסקים מיוחדים יתכן שיידרשו אישורים של משרדי ממשלה שאינם מפורטים בחוק, כגון: משרד התחבורה לעסקים לטיפול ברכב, משרד התשתית לנושאי דלק וגז, משרד החינוך, התרבות והספורט לרישוי קייטנות ומכוני כושר, משרד הרווחה והבטחון החברתי (העבודה) לרישוי מתקני ספורט.

מהם תנאים ברישיון העסק?

סעיף 7 לחוק רישוי עסקים מקנה סמכות לרשות הרישוי ולגורם מאשר להציב תנאים ל: מתן רישיון או היתר, מתן אישור לבקשה לרישיון או היתר. הסמכות ניתנת לכל אורך חיי העסק.

כלומר אותם גורמים יכולים להתנות את הרישיון / היתר בתנאי מוקדם לפני מתן הרישיון / ההיתר ורק לאחר שיקויים התנאי ינתן הרישוי. כמו כן, ישנה סמכות לקבוע תנאי רישיון שהם תנאים קבועים שעל העסק לעמוד בהם בכל תקופת פעילותו. לבסוף, ניתנה הסמכות להתנות בתנאי נוסף כלומר, הוספת תנאים גם לאחר שכבר הוצא הרישיון או ההיתר.

התנאים להוצאת הרישיון יכולים לעסוק בכל אחת ממטרות החוק הרלוונטיות ומשכך הם מגוונים ורבים, למשל: תנאים לאופן חלוקת חלל העסק, דרישה לנקיטת הליך להכשרה תכנונית של הנכס (למשל – שימוש חורג), רכישה, התקנה ושימור של ציוד לצורך עמידה בדרישות כבאות או דרישות תברואה, הכשרת עובדים, תפעול מערכות ניקוז וביוב, הצבת אבטחה ומצלמות וכיו"ב.

חוות דעת מקדימה ארנונה

התנאים ברישיון העסק עלולים להשפיע באופן דרמטי על עלויות ההקמה שלו וכן, על עלויות התחזוקה שלו.

במשך שנים רבות בעל העסק גילה מה התנאים והדרישות רק לאחר הגשת הבקשה לרישיון, ולא היתה כל דרך עבורו לדעת זאת מראש. (כשלחלק מהעסקים שלב זה היה מאוחר מידי).

מפרטים אחידים

בעיית השוק שנוצרה, הביאה לחקיקת תיקון לחוק רישוי עסקים שהורה לפרסם מפרטים אחידים שיבהירו מראש אילו מסמכים ותנאים יידרשו לצורך קבלת רישיון העסק ויצרו האחדת דרישות.

בשנת 2010 הקימה הממשלה ועדה לבחינת הליכי רישוי עסקים (ועדת הבר). מסקנות הוועדה הביאו, בין היתר, לתיקון 27 לחוק רישוי עסקים אשר בחלקו הנכבד עסק בהוראה לפרסם מפרטים אחידים.

בתיקון נקבע שכל אחד מהגורמים המאשרים צריך לנסח מפרט אחיד של הדרישות שלו לכל אחד מפריטי הרישוי בצו. כלומר – ברגע שיפורסם מפרט אחיד לפריט רישוי בעל העסק ידע מראש אילו מסמכים ותנאים ידרשו ממנו כדי שיוכל לקבל את רישיון העסק הנכסף. כמו כן, הדרישות לא ישתנו בין עיר כזו או אחרת.

בפועל, המשרדים השונים מיעטו לשחרר מפרטים אחידים ובשנת 2021 פורסמו כ-20 מפרטים בלבד מתוך מאות פריטי רישוי. במסגרת רי לחוק נעשה ניסיון להאיץ במשרדי הממשלה לפרסם את המפרטים. וכאמור לעיל, במסגרת תיקון 36 כבר הוחלט על ועדת אסדרה אשר יתכן שתצליח לייעל את ההליך (ואת המפרטים עצמם – אשר נכון להיום פורסמו באופן מסורבל ועם היקף תנאים מרחיק לכת שלא תמיד מיישם את מטרת היעילות והוודאות).

כיום ישנם כ-80 מפרטים אחידים אשר פורסמו באתר ממשל זמין וניתן למצוא אותם כאן. פריט רישוי שפורסם לגביו מפרט אחיד נהנה בעיקר משני יתרונות: האחד, איגוד תנאים מלאים וידועים מראש בפרסום נגיד לבעל העסק והשני, אפשרות לבקשת רישיון בהליך להיתר מזורז או על בסיס תצהיר.

מפרטים רשותיים

במסגרת תיקון 27 הוחלט גם לנסות ולייצר ודאות ברמת הרשות המקומית. עם זאת, לרשות המקומית ישנה חובה לפרסם את המפרט הרשותי באתר האינטרנט שלה רק כאשר מדובר בסוג עסק שיש לו מפרט אחיד.

בסעיף 7ג3 לחוק נקבע שראש הרשות יפרסם מפרט רשותי ובו יפורטו:

 • דרישות למסמכים נוספים שצריך לצרף לבקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז.
 • תנאים מוקדמים להוצאת רישיון העסק.
 • תנאים לרישיון העסק.
 • החלטה של רשות הרישוי לגבי העסקים המנויים בסעיפים 2-2ח לחוק (קרי, מכירת משקאות חריפים, רוכלות, עריכת משחקים, קייטנות, מכוני כושר, אביזרי מין, כתובת קעקע ופירסינג ומתקני ספורט) וכן, עסקי עינוג ציבורי כאמור בסעיף 3 לחוק (כגון: בתי קולנוע, תיאטרון, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול ועוד).
 • החלטה של רשות הרישוי לפיה עסק שיש לו חובה להוציא רישיון כלשהו לפי חיקוק אחר – עליו להוציא קודם את הרישוי האחר לפני שיבקש רישיון עסק.
 • עסק שעוסק במלאכות טעונות רישוי לפי חוק רישוי בעלי מלאכה, תשל"ז-1977 – ומשכך עליו לעמוד קודם בתנאי הרישוי לפי אותו חוק לפני שיבקש רישיון עסק.
  *הערה – מבדיקה שערכנו ככל הנראה טרם פורסמו צווים שקובעים רישוי למלאכות לפי חוק רישוי בעלי מלאכה, תשל"ז-1977.

ועדת האסדרה ותיקון 36 לחוק רישוי עסקים

בנובמבר 2021 פורסם תיקון 36 לחוק רישוי עסקים (כחלק מחוק ההסדרים שפורסם לשנים 21-22). בתיקון זה הוחלט על הקמת גוף שכונה "הוועדה לאסדרת רישוי עסקים" בסעיף 12 ב' לחוק.

למעשה מדובר בניסיון נוסף של המחוקק לייצר ודאות ואחידות בדרישות להוצאת רישיונות עסק בישראל. בהצעת החוק הוסבר שמטרתה העיקרית של הוועדה תהיה להציע לשר הממונה עליה מפרטים אחידים.

הוועדה צפויה להיות מורכבת מנציגים מכל משרדי הממשלה האחראיים על מטרות הצו, ממשרד הפנים וכן, עובדים של משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד המשפטים ונציג מטעם הרשויות המקומיות.

לכשתוקם הוועדה היא תקבע את סדר עבודתה ונהליה. כמו כן, קבע המחוקק שעליה לפרסם באתר ממשל זמין את פרוטוקולי הישיבות והחלטותיה.

לטעמנו הסמכות המעניינת ביותר שניתנה לוועדה היא היכולת לבצע בדיקות על מסמכים או תנאים שקבעו הגורמים המאשרים השונים שנדרשים לצורך הוצאת רישיונות עסק. השאלה היא כמובן אם הוועדה תעשה שימוש בסמכויות אלו גם בפרקטיקה.

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

 1. הוצאת רישיון עסק לפי תקנות רישוי עסקים
 2. עו"ד רישוי עסקים - איש עסקים טובע בניירת
 3. עיצום כספי רישוי עסקים
 4. עתירה מנהלית ברישוי עסקים
 5. צו רישוי עסקים ורישיון עסק
הערה - מסמך זה הינו מהווה מידע כללי בלבד ואינו יכול להחליף ייעוץ משפטי.
דילוג לתוכן

  צור איתנו קשר:  צרפו מסמך לבחירתכם: