מתי צריך להגיש בקשת חידוש רישיון עסק

חידוש רישיון עסק: מתי צריך לבקש רישיון עסק?

בעליו של עסק טעון רישוי יצטרך להגיש בקשת רישיון עסק עם פתיחתו של עסק חדש, כאשר מגיע מועד חידוש רישיון עסק, בעת החלפת בעלות או כאשר ישנם שינויים מהותיים בעסק.

בקשת רישיון לעסק חדש

כשהעסק רק נפתח ומוגשת הבקשה הראשונה לרישיון, יש צורך לבקש עבורו רישיון עסק. 
קראו כאן על הגשת בקשה לרישיון עסק חדש >>

חידוש רישיון עסק

רישיון עסק ניתן לתקופה מוגבלת של שנים. 120 יום לפני סיום תוקף הרישיון רשות הרישוי מחוייבת להודיע על-כך לבעל העסק ולגורמים המאשרים כדי שיוכלו להתחיל תהליך חידוש רישיון עסק.

שלב א': הצהרה לחידוש רישיון עסק

ההליך מתחיל כאשר בעל העסק מוסר הצהרה לחידוש רישיון עסק. במסגרתה בעל העסק יצהיר שמצבו התכנוני של העסק לא השתנה:

 • אם במועד קבלת רישיון העסק לנכס היה היתר, יוצהר שההיתר עדיין בתוקף.
 • אם במועד מתן הרישיון לא היה צורך בהיתר, יוצהר שלא נעשו עבודות שנדרשות בהיתר מאז קבלת הרישיון.

לאחר ההצהרה בעל העסק יהיה פטור מהגשת מסמכים נוספים העוסקים בתכלית דיני התכנון והבנייה.

מועדים ולוחות זמנים: את ההצהרה צריך להגיש שלושה חודשים לפני שיסתיים תוקף רישיון העסק. כלומר, בעלי רישיונות והיתרים שתוקפם מסתיים בסוף שנה קלנדרית יחלו את תהליך חידושם ב-1.9 של אותה שנה.
רשות הרישוי יכולה לתת לבעל העסק הארכת מועד, מטעמים מיוחדים שירשמו, ובתנאי שלא יגיש את ההצהרה בפחות מ-75 יום טרם פקיעת התוקף.

שלב ב' : הגשה לגורמי אישור או חידוש רישיון

 • עבור פריט רישוי שזכאי למסלול רישוי על יסוד תצהיר (טור ד' בצו): עם מסירת ההצהרה יראו אותו כמי שחודש רישיונו – ורשות הרישוי תיתן לו רישיון עסק.
 • לגבי יתר פריטי הרישוי – עם קבלת ההצהרה יהיו לרשות הרישוי עד 3 ימים להודיע על הגשתה לגורמי האישור.

שלב ג': תשובת הגורמים המאשרים

לאחר יידוע הגורם המאשר יש לו 45 יום להודיע לרשות הרישוי על אחת משתי אפשרויות:
1) שהוא מאשר את החידוש ואם כן – תחת אילו תנאים או אם הוא מסרב לחידוש ואם סירב – לנמק בכתב את הסיבה.
2) לפרט תנאים מוקדמים שהמבקש צריך לקיים לצורך חידוש הרישיון או ההיתר הזמני או מסמכים נוספים שדרושים לצורך בדיקת הבקשה.

אם ענה הגורם המאשר במועד – לא ינתן רישיון עסק או היתר זמני עד שאותו גורם יתן אישורו לחידוש.

גורם מאשר שלא השיב תוך 45 יום – יראו זאת כאילו אישר מתן היתר זמני. רשות הרישוי תיידע את אותו גורם שהמועד חלף ותיתן לבעל העסק היתר זמני ובו תפרט את תנאי ההיתר.
עבור פריט רישוי שזכאי למסלול בהיתר מזורז (טור ד' בצו), אי מענה של הגורם המאשר יהווה אישור לחידוש רישיון עסק.

שלב ד': מענה מרשות הרישוי תוך 60 ימים

תוך 60 יום ממועד הגשת ההצהרה על רשות הרישוי לעשות אחת מאלה:
1) לתת לבעל העסק רישיון ולקבוע את תנאיו.
2) להודיע לבעל העסק על סירוב לתת את הרישיון ולפרט את הנימוקים לסירוב.
3) לתת לבעל העסק היתר זמני ולפרט בו את תנאי ההיתר ומועדים לבצעם.
4) להודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שעליו למלא כדי לקבל רישיון עסק או היתר זמני.

רשות רישוי שלא הודיעה על החלטתה תוך 60 יום – יראו זאת כאילו לבעל העסק יש היתר זמני עד שרשות הרישוי תיתן החלטה.
עבור פריט רישוי שזכאי למסלול בהיתר מזורז (טור ד' בצו) אי הודעה על החלטה יהווה אישור לחידוש רישיון עסק – ורשות הרישוי תיתן לבעל העסק רישיון עסק.

שינוי בעלות בעסק

זוהי טעות נפוצה להאמין שיחד עם מכירה/העברה של העסק ניתן להעביר גם את רישיון העסק על שם הבעלים החדש (כמו שהיינו מצפים מרישיון רכב או מכירת דירה ורישומה בטאבו). אולם, רישיון העסק הוא אישי ולא ניתן להעברה! שינוי בעלות בעסק הוא אירוע שמפקיע את הרישיון או ההיתר גם אם הם בתוקף. ולכן בעקבות שינוי בעלות בעסק צריך להגיש בקשה לרישיון או היתר חדשים.

 • מהו שינוי בעלות? סעיף 30 לתקנות מגדיר שינוי בעלות בצורה רחבה, כלומר כל שינוי בבעל העסק, כולל העברת שליטה בחברה שהיא בעצם בעלת העסק, נחשב כשינוי של בעלות בעסק. התקנות מגדירות שינוי או החלפת בעלות באופן רחב. כלומר, כל שינוי בזהות של בעל העסק הוא מאורע שמחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.
 • מתי מגישים? ניתן להגיש את הבקשה 30 יום טרם העברת הבעלות, לכל המוקדם.
 • מה מגישים? בקשה לרישיון עסק או היתר זמני בעקבות שינוי בעלות תכלול:
  • תאריך העברת הבעלות
  • חתימה של מגיש הבקשה + חתימה של בעל העסק הקודם
  • הצהרה לפיה בעסק עדיין מתקיימים תנאי הרישיון הקודם, לא נעשה שינוי בפעילות העסק ולא נעשה שינוי מהותי בנכס שבו מתנהל העסק.
  • אם שינוי הבעלות נעשה בעסק לפני שקיבל רישיון או היתר זמני, והוא עסק שזכאי למסלול להיתר מזורז או לרישוי על בסיס תצהיר (טור ד'), במקום להגיש בקשה מלאה לרישיון עסק  יוכל בעל העסק החדש לצרף תצהיר עם אותן הצהרות שהיה חותם עליהן לו היה מגיש בקשה לרישיון לפי מסלולים אלו מלכתחילה (טופס 5 לתקנות).

מה לגבי עסק שלא עומד בתנאי ההצהרות? בעל עסק חדש שלא יכול לתת תצהיר מסיבה כלשהי (למשל – שהיו שינויים בפעילות העסק או בנכס) יוכל להגיש בקשה לפי אחד מהמסלולים המיוחדים: היתר מזורז א' או ב', בקשה על יסוד תצהיר או בקשה להיתר זמני ורישיון לפי הוראות הצו והתקנות.

אם הגיש את בקשתו לפי אותו פריט רישוי בצו (מספר סידורי, טור א') שעליו הרישיון או ההיתר הקודם היה – ינתן לו היתר זמני ל-90 יום מיום שינוי הבעלות או עד להחלטת רשות הרישוי בעניינו, לפי המוקדם מביניהם.

רשות הרישוי תעדכן את הגורמים המאשרים על שינוי הבעלות ועל מתן הרישיון/היתר תוך 7 ימים מהנפקתו.

*האמור לעיל לא יחול במקרה שבו תוקף הרישיון או ההיתר פקעו מסיבות נוספות לשינוי הבעלות.

היתרונות והחסרונות של שינוי בעלות בעסק

 • פטורים: בעל עסק שהגיש את המסמכים כדין יהיה פטור מהגשת תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק.
 • הנפקה מהירה יותר של רישיון, אבל למועד קצר: ממועד ההגשה יראו את בעל העסק החדש כבעל רישיון או היתר כדין ורשות הרישוי תנפיק לו רישיון/היתר חדש שתוקפם יחל ממועד שינוי הבעלות ויסתיים במועד המקורי בו הרישיון/היתר הקודמים היו אמורים לפוג (כלומר – מצד אחד נחסכה המון בירוקרטיה של הוצאת רישיון רגיל אבל מצד שני התוקף יהיה בהכרח קצר יותר).
 • ביטול הקלת רישיון לצמיתות: בעלים חדש שמגיש בקשה עבור עסק שיש לו רישיון לצמיתות בתוקף יקבל רישיון חדש עם תוקף לפי התקופה שנקבעה בצו (כלומר, העברת הבעלות מבטלת את ההקלה שניתנה עסקים שקיבלו רישיון לצמיתות לפני דצמבר 2018).

עסק שנדרש באישור ממשטרת ישראל

התקנות החריגו מההליך עסק שאחת ממטרות הרישוי שלו היא "מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות", כלומר עסק שאחד מגורמיו המאשרים הוא משטרת ישראל.

 • היתר זמני ל-30 יום: עם הגשת הבקשה יקבל בעל העסק החדש היתר זמני ל-30 יום ממועד הגשתה ועד למתן החלטה של רשות הרישוי בעניינו, לפי המוקדם מביניהם.
 • התנגדות מטעמי שמירה על שלום הציבור: רשות הרישוי תודיע למשטרת ישראל על הגשת הבקשה. למשטרת ישראל יהיו 14 יום להודיע לרשות הרישוי אם היא מתנגדת על מתן רישיון/היתר לבעל העסק החדש מטעמים של שמירה על שלום הציבור הקשורים בזהות בעל העסק החדש, לרבות עברו הפלילי.
  משטרת ישראל יכולה להודיע לרשות הרישוי על הארכת מועד להודיע עמדתה לתקופה שלא תעלה על 30 יום מיום שהוגשה הבקשה לרשות הרישוי.
 • סירוב לרישיון או היתר: לאחר שמשטרת ישראל הודיעה על התנגדותה – תודיע על כך רשות הרישוי לבעל העסק החדש ותסרב לאשר את בקשתו לרישיון או היתר.

אם הצדדים יודיעו בכתב ובסמוך להודעת הסירוב על ביטול העברת הבעלות – יוכל בעל העסק הקודם לבקש מרשות הרישוי שתשיב לו את הרישיון או ההיתר.

 • אם משטרת ישראל לא נתנה עמדתה במועד: ממועד ההגשה יראו את בעל העסק החדש כבעל רישיון או היתר כדין ורשות הרישוי תנפיק לו רישיון/היתר חדש שתוקפם יחל ממועד שינוי הבעלות ויסתיים במועד המקורי בו הרישיון/היתר הקודמים היו אמורים לפוג.

מתי רשות הרישוי אינה מחוייבת ללוחות הזמנים בחידוש רישיון עסק?

חידוש רישיון עסק או היתר, או מתן רישיון עסק לאחר שינוי בעלות לפי התנאים האמורים מעלה כפופים לסייגים הקבועים בסעיף 6א2 לחוק. אלו מקנים לרשות הרישוי שיקול דעת במקרה שמדובר בעסק ללא רישיון: עם רישיון שאינו בתוקף, עסק שמתנהל לגביו הליך פלילי, העסק הוא סניף ברשת גדולה עם עבירות רישוי עסקים מרובות וכיו"ב.

פטירת בעל עסק

פטירת בעל עסק מהווה שינוי בעלות. כלומר, גם היא מהווה אירוע שמפקיע את הרישיון או ההיתר גם אם הם בתוקף. יחד עם זאת, בנסיבות חריגות אלו החוק מאפשר תקופת חסד בה יראו את מי שמנהל את העסק כאילו יש לו רישיון או היתר כדין כפוף לתנאים הבאים:

 • כשהעסק ממשיך להתנהל ע"י בן זוג, הורה או צאצא של הנפטר.
 • כשבעל העסק הודיע על הפטירה לרשות הרישוי תוך 90 יום מהפטירה.
 • כשבעל העסק הגיש בקשה לרישיון/היתר וצירף לה תעודת פטירה ומסמכים המעידים על קרבה משפחתית לנפטר תוך 90 יום מהפטירה.

ממועד ההגשה יראו את בעל העסק החדש כבעל רישיון או היתר כדין ורשות הרישוי תנפיק לו רישיון/היתר חדש שתוקפם יסתיים במועד המקורי בו הרישיון/היתר של בעל העסק הנפטר היו אמורים לפוג.

קיום תנאים אלו יפטור את בעל העסק החדש מהדרישה לצרף לבקשה לרישיון/היתר תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק.

העברת בעלות לאחר הוצאת צו ירושה / קיום צוואה

החוק מכיר בכך שלאחר הוצאת צו ירושה/צו קיום צוואה יתכן שהעסק יעבור לניהולו של אדם אחר שיירש אותו בפועל, ולאו דווקא לבעל העסק שדיווח על הפטירה.

 • מה מגישים? אם הוצאו רישיון או היתר חדשים על שם המדווח, יוכל היורש של העסק להגיש בקשה לרישיון עסק או להיתר בצירוף צו ירושה / צו קיום צוואה. היורש יהיה פטור מהגשת תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק.

 • האם היורש יהיה בעל העסק? רשות הרישוי תבטל את הרישיון/היתר שהנפיקה לבעל העסק שדיווח על הפטירה ותיתן רישיון או היתר ליורש.
  אם היורש יודיע לרשות הרישוי שהעסק יתנהל בידי אדם אחר, ולא על ידויהווה הדבר כאירוע של שינוי בעלות.
 • עדכון הגורמים המאשרים: רשות הרישוי תעדכן את הגורמים המאשרים על שינוי הבעלות ועל מתן הרישיון/היתר תוך 7 ימים מהנפקתו.

שינויים מהותיים בעסק

שינויים מהותיים בעסק עלולים להשפיע על סוג הרישוי או על האנשים האחראיים לעסק. לכן במקרה שיש שינוי זוהי אחריות בעל העסק להגיש בקשה לרישיון עסק ברשות המקומית. אי-הגשת הבקשה עלול להביא לפקיעת תוקף הרישיון הקיים ולנקיטת הליכים פליליים.

 • מה נחשב בתור שינויים מהותיים? תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים (בעיקר בחברות), שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, הוספת או ביטול פעילות בעסק שמהווה פריט רישוי בפני עצמה (למשל – תחנת דלק שמוסיפה חנות נוחות), הגדלת שטח והקטנת שטח.

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

 1. מתי צריך להגיש בקשת חידוש רישיון עסק
 2. עו"ד רישוי עסקים - איש עסקים טובע בניירת
 3. צו רישוי עסקים ורישיון עסק

הערה - מסמך זה הינו מהווה מידע כללי בלבד ואינו יכול להחליף ייעוץ משפטי.
דילוג לתוכן

  צור איתנו קשר:  צרפו מסמך לבחירתכם: