בית משפט השלום ומשמאל בית המשפט המחוזי. בית משפט השלום ומשמאל בית המשפט המחוזי. בית משפט השלום ומשמאל בית המשפט המחוזי.Court House, Shaul Hamelech, Tel Aviv

כתב אישום על עבירות עירוניות

המידע המופיע בדף זה הוא בחזקת שירות לציבור. משרדנו איננו מייצג בתחומים אלו.

כתב אישום על עבירות עירוניות מוגש לבית המשפט השלום בשבתו כבית משפט לעניינים מקומיים, האמון על הרשות הרלוונטית (שיוך בית המשפט לרשות לא תמיד יעשה לפי קרבתו הגיאוגרפית אליה). מצב זה שונה מההליך האזרחי ולכן, נאשם שצריך להתגונן מפני הליך שכזה עלול להיקלע למצב בו עליו לנסוע לדיונים באזור רחוק ממקום מגוריו או עבודתו.

כתב אישום – איך יתנהל ההליך?

הנאשם יקבל כתב אישום בדואר רשום לכתובתו הרשומה יחד עם "טופס הזמנה לנאשם". טופס ההזמנה הוא תדפיס אוטומטי שיוצא ממחשבי מזכירות בית המשפט ובו ימנו תאריך, שעה, כתובת ושופט לפניהם יתקיים דיון ההקראה שלו וכן יפורטו זכויותיו הבסיסיות לקבלת ייצוג וכדומה.

כדאי לדעת שבעבירות קלות יחסית, כמו עבירות קנס, ככל שהנאשם לא מתייצב לדיון ההקראה והתביעה יכולה להוכיח שבוצעה המצאה כדין של ההזמנה – תוכל התביעה לבקש שהנאשם יורשע ודינו ייגזר שלא בפניו, קרי בקשה למתן "גזר דין בהיעדר הגנה". לרוב תבקש התביעה לגזור את הדין לכפל קנס כיוון שאי הגעתו של הנקנס הסב נזק לרשות המקומית ובזבז זמן שיפוטי יקר. הנקנס יקבל לביתו גזר דין אשר לאחר מכן יעבור להליכי גבייה ככל קנס אחר.

נקנס שניתנו נגדו הכרעת דין או גזר דין בהיעדר הגנתו יוכל להגיש בקשה לביהמ"ש לביטול – אולם אז יצטרך להוכיח שהייתה לו סיבה מוצדקת לאי-התייצבותו או לחלופין להוכיח שיגרם לו עיוות דין אם ההחלטה תישאר על כנה. את הבקשה לביטול החלטה בהיעדר ניתן להגיש תוך 30 יום שנספרים ממועד המצאתה לידי הנקנס, אך גם אם תוגש באיחור בית המשפט יהא רשאי לדון בה אם ימצא לנכון לעשות זאת.

בעבירות בהן לא ניתן לבקש גזר דין בהיעדר הגנה, ככל שהתביעה תוכיח שבוצעה המצאה כדין של ההזמנה לדיון, יתבקש בית המשפט לקבוע מועד נוסף לדיון הקראה ולזמן את הנאשם באמצעות צו הבאה. הצו יועבר למשטרת ישראל לטיפולה והיא תעצור את הנאשם ותביאו לתחנת המשטרה. הנאשם יאלץ לשלם ערובה, אשר בית המשפט יקבע את גובהה בצו ההבאה עצמו, ויוכל לקבלה חזרה רק לאחר שיתייצב לדיון.

זכויות נאשם בעבירות עירוניות

טרם דיון ההקראה יוכל הנאשם לפנות למשרד התובע עירוני ולבקש לקבל העתק מחומרי החקירה. החוק היבש קובע שעל הנאשם להגיע פיזית למשרדי התביעה כדי לצלם את החומר (על חשבונו) אך בפרקטיקה ניתן לפעמים לקבל את החומרים באמצעות סריקה לדוא"ל. את חומרי החקירה צריכה ללוות רשימה מסודרת של החומרים.

השאלה מה נחשב חומר חקירה וכיצד מחויב התובע לערוך את הרשימה היא שאלה משפטית סבוכה שדורשת הבנה בסדרי הדין הפליליים כדי שהנאשם יוכל לעמוד על מלוא זכויותיו בעניין זה.

בדיון ההקראה יוכל הנאשם להעלות טענות מקדמיות כגון: התיישנות העבירה ופגמים בכתב האישום. לאחר מכן יהיה על הנאשם להגיד אם הוא מודה בעובדות או כופר בהן. ככלל על הנאשם להודות או לכפור בכל עובדה ועובדה בנפרד ולא להשיב לכתב האישום כמכלול.

נאשם שיש לו טענות מדוע צריך לזכותו, בין אם הוא מודה בעובדות או מכחיש אותן, יכול לפרט בתמצית את טענותיו אך קרוב לוודאי שלא תינתן הכרעה לגופו של עניין במעמד דיון ההקראה.

דיון ההוכחות – פרשת התביעה

בסופו של דיון ההקראה יקבע מועד לדיון ההוכחות הראשון – אשר מכונה "פרשת התביעה". במהלך פרשת התביעה תביא הרשות המקומית את כל עדיה וראיותיה כדי לנסות ולהוכיח את עובדות כתב האישום. ישנם מקרים שבהם פרשת התביעה תתברר על-פני יותר מדיון הוכחות אחד, כתלות בכמות הראיות והעדים ובעיכובים אחרים.

במהלך פרשת התביעה תהיה לנאשם הזדמנות לחקור את עדי התביעה ולנסות להטיל ספק בראיות התובעת. החקירה הנגדית של הנאשם יכולה להתבצע במטרה לערער את העדויות, להפריך את טענות התביעה, לפגוע באמינות עדי התביעה וכיו"ב.

ראוי לציין שכיוון שמדובר בעבירות עירוניות ברוב ההליכים העדים יהיו פקחים ועובדי ציבור שונים אשר יכולים להסתמך על המסמכים שהגישו בזמן אמת כראייה לטענות התביעה (בשונה מאנשים פרטיים המעידים בהליך פלילי רגיל). שכחה של המקרה או אי-בקיאות בעובדות לא תמיד יביאו לפסילת העדות או הראייה. יתרה מכך, ככל שיחלוף הזמן יכול להיווצר מצב בו בעלי התפקיד שכיהנו בתקופה בגינה הוגש אותו כתב אישום כבר עזבו את תפקידם ולתביעה תהיה האפשרות, לפחות מבחינה ראייתית, להביא את עובד הציבור המכהן הנוכחי אשר יסתמך על המסמכים שהגיש קודמו בתפקיד.

בסיום פרשת התביעה יוכל הנאשם לטעון טענת "אין להשיב לאשמה" אשר אומרת שלטעמו התביעה בכלל לא הוכיחה את עובדות כתב האישום. ככל שטענה זו תתקבל אזי הנאשם יזוכה מהעבירה גם מבלי לנהל הליך הוכחות נגדי.

פרשת ההגנה

ככל שלא תטען טענת "אין להשיב לאשמה" או שטענה זו תדחה, בסיום אותו דיון יקבע דיון הוכחות נוסף – אשר מכונה "פרשת ההגנה". בדיונ/י הוכחות של פרשת ההגנה יביא הנאשם את הראיות והעדים מטעמו כדי להוכיח את חפותו.

יש לזכור שכיוון שמדובר בהליכים פליליים ככל שהנאשם יוכיח ספק סביר בטענות העירייה – יהיה די בכך כדי שיזוכה.

שלב הסיכומים

בסיום דיונ/י ההוכחות של פרשת ההגנה יעבור ההליך לשלב "הסיכומים". ברב המקרים הסיכומים יעשו בעל פה ובאותו דיון בו הסתיימה פרשת ההגנה. לעתים רחוקות, לבקשת הצדדים או ביוזמת בית המשפט, יוכלו הצדדים להגיש את סיכומיהם בכתב במועד אחר.

לאחר שלב הסיכומים, בין אם ניתנו בעל פה או בכתב, יקבע מועד לדיון נוסף למתן "הכרעת דין". אותו דיון מטרתו בעצם לאפשר לבית המשפט להקריא לצדדים בנוכחותם אם הכריע שהנאשם זכאי או אשם בעבירות המיוחסות לו. בית המשפט אינו מחויב להרשיע בעבירות כמכלול או אפילו להרשיע בעבירות שצוינו בכתב האישום – והוא רשאי להרשיע בכל עבירה שבמהלך ההליך הוכחה שבוצעה מעבר לכל ספק סביר כפוף לכך שלנאשם הייתה הזדמנות מספקת להתגונן. כמובן שאם הכרעת הדין תזכה את הנאשם מכל עבירה, כאן יסתיים ההליך המשפטי.

טיעונים לעונש

ככל שבית המשפט ירשיע את הנאשם בעבירה אחת או יותר, יקבע דיון נוסף אשר מכונה "טיעונים לעונש". לאותו דיון יגיעו שני הצדדים מוכנים ועליהם לטעון מדוע יש להעניש את הנאשם לעונש חמור יותר או לעונש מקל יותר.

זהו המקום היחיד שבו עברו של הנאשם יהיה רלוונטי וניתן יהיה להתייחס אליו בבוא הצדדים לנסות לשכנע את בית המשפט לעניין חומרת/קלות העונש שיש לגזור לנאשם. למשל – אדם אשר כבר הורשע בעבירה דומה בעבר, ניתן יהיה לטעון שצריך להעניש אותו בחומרה יתרה כיוון שחזר על עוונותיו.

כאן גם המקום בו הנאשם יוכל להציג אסמכתות למצב אישי או כלכלי חריגים ולבקש התחשבות לקולא מצד בית המשפט.

לסיכום, על אף שמדובר בעבירות עירוניות והנאשם בהן לא חשוף בהן לעונש מאסר עדיין מדובר בהליך משפטי ארוך ורווי דיונים. דווקא בהליכים אלו נדרשים הבנה לא רק בדין הפלילי ובדיני הראיות אלא מומחיות ספציפית בעבירות עירוניות לרבות עבירות רישוי עסקים ועבירות תכנון ובנייה.

המידע המופיע בדף זה הוא בחזקת שירות לציבור. משרדנו איננו מייצג בתחומים אלו.

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

  1. ביטול רישיון עסק למפעלי תעשייה - NIMBY
  2. תביעה עירונית
  3. תיקון 34 לחוק רישוי עסקים
דילוג לתוכן

    צור איתנו קשר:    צרפו מסמך לבחירתכם: