עתירה סירוב רישיון נשק

עתירה מנהלית רישיון נשק

במדינת ישראל קבלת רישיון לאקדח היא אינה זכות מוקנית. המחוקק הסדיר את תחום רישוי כלי יריה בחוק כלי היריה, תש"ט-1949 וקבע שהחזקת כלי ירייה מותנית בקבלת רישיון מטעם הרשות המוסמכת לכך.

מי יכול לקבל רישיון לכלי יריה?

נקודת המוצא בחוק היא שאדם אינו יכול לקבל רישיון לנשק אלא אם אותו אדם חי באזור מסוים, עוסק במקצוע מסוים או עובד במקום ציבורי עם אישורים מתאימים.

מדיניות המשרד לבטחון פנים היא שכלי ירי יוחזק רק כשיש בו צורך ובידי מי שכשיר לכך והוכשר לכך, זאת למען שמירה על בטחונו האישי ובטחון הציבור. יחד עם זאת, לאחרונה התפרסמה מדיניות השר לביטחון הפנים לשנת 2019 ושם הודיע על כוונה לקדם תבחינים נוספים למתן רישיון לנשיאת כלי ירייה פרטי במטרה שאנשים נוספים יוכלו להיכנס למעגל הזכאים וכפוף להרחבת החובה להכשרה לשם הגברת המיומנות של נושאי הנשק.

 את דרישות הסף, התבחינים והמסמכים הדרושים לצורך קבלת רישיון לנשק, אפשר למצוא בקישור המצורף, באתר המשרד לבטחון פנים.

מה עושים במקרה של שלילת רישיון לנשק?

חשוב לדעת שגם כאשר הבקשה לרישיון נשק מקיימת את מדיניות המשרד עדיין קבלת רישיון לאקדח מותנית בעמידה בדרישות סף ובתבחינים אשר נקבעו ע"י השר לבטחון פנים בתיאום עם גורמי בטחון שונים, לרבות בדיקה גופנית וכשירות נפשית.

לפי סעיף 12(א) לחוק כלי יריה לאדם המוסמך לתת רישיון לכלי יריה יש שיקול דעת להחליט על שלילית רישיון נשק, סירוב רישיון נשק, אי חידוש רישיון נשק, להגביל את מתן הרישיון בתנאים ולהורות על ביטול רישיון נשק לאחר תקופה מסוימת.

ברוב המקרים המוסמך לכך יהיה אגף כלי ירייה. על החלטת המוסמך ניתן להגיש ערר תוך 45 ימים למי שהשר מינה לעניין זה. הפסיקה קבעה שמוסמך שנותן החלטה בבקשה להחזרת רישיון נשק, ביטולו וכיו"ב חייב להפעיל שיקול דעת ולנמק החלטתו בהתאם.

עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק

על החלטה של רשות לפי חוק כלי ירייה, כגון דחיית ערר על ביטול רישיון נשק, ניתן להגיש עתירה מינהלית לביהמ"ש המחוזי ביושבו כביהמ"ש לעניינים מנהליים תוך לא יותר מ-45 יום ממועד ההחלטה.

פעמים רבות תינתן החלטה לביטול רישיון נשק או תידחה בקשה לחידושו על סמך מידע מודיעיני של משטרת ישראל. מידע אשר ייחשב כחסוי ואפילו לא יועבר לעיון אגף כלי יריה. במקרים אלו, החלטות המוסמך עלולות להיפסל מעצם היותן לא-מנומקות וביהמ"ש לא יאפשר מצב בו המוסמך היווה רק "חותמת גומי" על קביעות המשטרה.

ככלל, ביהמ"ש לעניינים מינהליים ימנע מלהתערב בשיקול דעת מקצועי של רשות שהוסמכה לפי חוק. יחד עם זאת בבואו של ביהמ"ש לעניינים מנהליים להכריע בעניין סבירות החלטת הרשות ישקול שיקולים רבים כגון: מצבו הנפשי של המבקש, עברו כמחזיק ברישיון אקדח, הנסיבות בגינן נשללה בקשתו, הצורך של המבקש ברישיון לאקדח ועוד.

הליכים בביהמ"ש לעניינים מינהליים כפופים לסדרי דין מיוחדים ובמסגרתם עלולות להיפסק הוצאות כבדות לצד המפסיד. משכך, אין זה מומלץ לגשת להליך עתירה מינהלית רישיון נשק ללא ליווי עו"ד לענייני נשק.

דרישות סף למתן רישיון לנשק

* יש לבדוק את ההערות המעודכנות באתר המשרד לביטחון פנים.

הדרישה
מי שרשום במשרד הפנים כאזרח או תושב קבע, ובלבד ששהה בישראל באופן רציף במשך שלוש השנים האחרונות לפחות עובר להגשת הבקשה.
בעל שליטה בסיסית בשפה העברית, באופן שיאפשר תשאול, הבנת הוראות וניהול רישום כנדרש.
גיל מינימלי לקבלת רישיון:

 • אזרח ישראל או תושב קבע שסיים שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986 –  18 שנים.
 • אזרח ישראל או תושב קבע שסיים שירות לאומי או שירות אזרחי בישראל של שנתיים – 21 שנים.
 • אזרח ישראל שלא שירת כאמור – 27 שנים.
 • תושב קבע שאינו אזרח ישראל שלא שירת כאמור – 45 שנים.
הצהרת בריאות החתומה על ידי המבקש ועל ידי רופא, אשר עיין בתיקו הרפואי של מבקש הרישיון, לרבות התחייבות המבקש לעדכון פקיד הרישוי ללא דיחוי במקרה של שינוי במצב הבריאותי שהוצהר.
עמידה בדרישות ההכשרה הנדרשות.
המבקש אינו זכאי לקבל הרשאה להחזקה או נשיאה של כלי ירייה מבעל רישיון מיוחד, לפי הוראות סעיפים 10-9ג לחוק (אחת מן המטרות הבאות: הגנת ישובים; הגנת מפעלים; נשיאת כלי ירייה מטעם המדינה; סרטים, הצגות והופעות; שירותי שמירה)

תבחינים לקבלת רישיון פרטי לכלי נשק

* יש לשים לב כי התבחינים מתייחסים לסוגי כלי ירייה ותחמושת מוגדרים אשר לגביהם ניתן להתעדכן באתר המשרד לביטחון פנים.

שם תבחין הגדרה
מגורים ביישוב זכאי מי שהוכיח כי מרכז חייו מתקיים בישוב, אשר לגביו נקבעה זכאות על ידי משטרת ישראל.
עיסוק ביישוב זכאי מי שהוכיח שרוב עיסוקו מתבצע בישוב, אשר לגביו נקבעה זכאות על ידי משטרת ישראל.
מורה דרך מורה דרך מוסמך בעל רישיון תקף.
חקלאי מוכר ​חקלאי פעיל שהוכר הצורך שלו בהחזקת כלי ירייה על ידי קב"ט המועצות האזוריות / מנכ"ל התאחדות האיכרים / מזכ"ל תנועת המושבים.
הובלת חומרי נפץ בעל רישיון בר תוקף להובלת חומרי נפץ.
שירות בכוחות הביטחון​ משרתי ובוגרי כוחות הביטחון:

 • קצינים בצה"ל בדרגות סגן ומעלה, נגדים בצה"ל מדרגת רס"ר ומעלה ומקביליהם בכוחות הביטחון האחרים.
 • שירות ביחידה מיוחדת בכוחות הביטחון, מתוך רשימה שנקבעה על ידי גורם שהוסמך לכך בכוחות הביטחון.
 • בצה"ל ובמשטרה – לוחמים רובאי 07, רובאי 08.
שירות במשטרת ישראל
 • שוטר המשרת או ששירת שירות קבע במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות.
 • מתנדב פעיל במשטרת ישראל על פי אישור משטרה ובהתאם לנהלים שתקבע.
הכשרה ייחודית
 • רשות שדות התעופה (בוגר קורס מאבטחים אחיד / מאבטחי מתקן יל"ה בבית ספר להכשרת מאבטחים של רשות שדות התעופה).
 • שב"כ – בוגר קורס מאבטחים בשב"כ ברמת הכשרה שנקבעה על ידי הרשות המוסמכת.
 • מלמ"ב – בוגר קורס מאבטחים אחיד במערכת הביטחון.
המלצה פרטנית של משטרת ישראל הרשות המוסמכת רשאית לתת רישיון בתבחין זה על אף שאין מתקיימים התנאים הקבועים בדרישות הסף 1-3, אם המבקש הינו בן 21 או יותר, ובלבד שמשטרת ישראל המליצה בפנייתה כי יש לתת רישיון על אף שאין מתקיימים התנאים כאמור.
המלצה תינתן בהתאם לנוהל שנקבע על ידי המשטרה לעניין זה.
​קצין ביטחון בגוף מוכר ​קצין ביטחון בגוף המוכר על ידי משטרת ישראל, שהוכשר על ידי המשטרה, המשמש בתפקיד זה בפועל ושאושר לכך על ידי ראש חטיבת אבטחה במשטרה.
כבאי כבאי פעיל ברשות הארצית לכבאות והצלה, בעל ותק של שנתיים לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
עובדים ומתנדבים בגופי הצלה
 • עובד מד"א קבוע בשירות פעיל, בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
 • עובד או מתנדב פעיל בעמותת "זק"א – איתור חילוץ והצלה" – בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
 • מתנדב פעיל בעמותת "רגע של אמת זק"א – זיהוי קרבנות אסון" – בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
 • עובד או מתנדב פעיל בעמותת "איחוד הצלה ישראל" בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו, על פי נוהל שנקבע לעניין זה.
מדריך ירי מדריך ירי פעיל המשויך למטווח קליעה מורשה. בעל רישיון מדריך ירי.
ספורטאי – יורה פעיל רישיון לכלי ירייה המשמשים לירי אולימפי:

חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שנתיים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות ע"י התאחדות הקליעה.רישיון לכלי ירייה שאינם משמשים לירי אולימפי:

חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שלוש שנים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות ע"י התאחדות הקליעה, מתוכן שתי תחרויות בליגה הארצית או באליפות ישראל.לא יינתן רישיון לכלי ירייה המוגדר על ידי הרשות המוסמכת כצבאי.

ציד בעל רישיון ציד או היתר צידה בתוקף מאת רשות הטבע והגנים.
צרכים וטרינריים
 • וטרינר בעל רישיון ממשרד החקלאות
 • אדם העובד באופן קבוע בליווי וטרינר ותחת פיקוחו
מדביר מדביר מוסמך ברמה 2 ומעלה המחזיק ברישיון מדביר תקף מהמשרד להגנת הסביבה.
מזכרת מי שירש כלי ירייה או מי שיש בידו כלי ירייה ברישיון, ומעוניין להותירו במצב מושבת זמנית לצורכי מזכרת.
במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים, רשאי ראש האגף לאשר החזקת כלי ירייה שניתן במתנה לצרכי מזכרת.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
צור איתנו קשר:צרפו מסמך לבחירתכם: