תביעה עירונית

תביעה עירונית

עורכת דין נועה טלבי הוסמכה על ידי היועץ המשפטי לממשלה לשמש כתובעת עירונית ולאפשר לרשויות מקומיות ולוועדות לתכנון ובנייה לשכור את שירותיהן המשפטיים בתחומי רישוי עסקים, חוקי עזר עירוניים, עבירות מנהליות, תכנון ובנייה ואכיפה סביבתית.

עבודת התובע העירוני

תובע עירוני משמש כסמכות האכיפה הפלילית של הרשות המקומית. במסגרת התביעה העירונית, מוטלת על התובע האחריות לנקוט הליכי אכיפה פליליים כנגד אנשים וגופים המבצעים עבירות פליליות בתחום הרשות, כדוגמת פגיעה באיכות הסביבה, רישוי עסקים, עבירות חניה, חוקי עזר, עבירות מנהליות, עבירות תכנון ובניה וכל אלה בתחום הרשות המקומית אליה הוא הוסמך. תובע עירוני מגיש כתבי אישום בשם מדינת ישראל, הרשות המקומית או בשם הוועדה המקומית לתכנון ובניה בהתאמה לעבירה שבוצעה.

טרם הגשת כתב אישום, על התובע העירוני מוטלת האחריות לכך שחומרי החקירה יכללו ראיות המוכיחות כל עובדה ועובדה בכתבה האישום. התובע העירוני לעיתים נדרש להנחות את פקחי הרשות כיצד לאסוף ולתעד באופן חוקי את הראיות, לבחון את כשרותן ועל בסיסן להגיש את כתב האישום לבית המשפט. התביעה העירונית במשרד נועה טלבי ושות' עובדת בצמוד עם גורמי אכיפה כגון הפיקוח העירוני של הרשות, משטרת ישראל, המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, רשויות כיבוי האש וההצלה ומשרדי איגוד ערים לאיכות הסביבה.

סמכויותיו של תובע עירוני

תביעה עירונית שונה מכל סוג אחר של ייעוץ משפטי שכן במסגרתה משמש עורך הדין כבא כח של היועץ המשפטי לממשלה. על אף שהוא קשור לרשות המקומית אין הוא כפוף להוראות של ראש הרשות או בכירים אחרים בה ואין הם יכולים להשפיע על שיקול דעתו בנוגע להחלטות בדבר הגשת כתב אישום, הסדרי טיעון  וענישה הולמת או חזרה מאישום ומחיקת כתבי אישום. תובע עירוני מחויב להפעיל שיקול דעת עצמאי בתחומים אלו.

בנוסף, תובע עירוני מוסמך לבטל הודעת תשלום קנס וכן לבטל או להפחית תוספת פיגור על קנס שלא שולם במועדו, בהתאם לעילות החוק ותנאיו.

משרד נועה טלבי עורכות דין בעל ניסיון רב בתחומי רשויות מקומיות, תכנון ובנייה, רישוי עסקים ומשפט מנהלי. הסמכתה של בעלת המשרד על ידי היועץ המשפטי לשמש כתובעת עירונית, וניסיונה כתובעת עירונית במספר רשויות מקומיות, מאפשרים לה להכיר את התחום המוניציפלי גם מהצד של הרשות והמדינה, זווית חשובה ביותר להבנת המרחב המוניציפלי על כל צדדיו.

דילוג לתוכן

    צור איתנו קשר:    צרפו מסמך לבחירתכם: